Nieuws schaakmat

Benelux merk makkelijker te opponeren en te vernietigen

Per 1 juni 2018 wordt de Benelux merkenwetgeving, het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), gewijzigd waardoor het eenvoudiger wordt voor houders van oudere merken en andere belanghebbenden om zich te verzetten tegen het Benelux merkdepot of om de geldigheid van een ingeschreven Benelux merk te betwisten.

De wijzigingen betreffen onder andere:

1. Uitbreiding van de gronden die in de reeds bestaande oppositieprocedure kunnen worden ingeroepen; en

2. Een nieuwe administratieve verval- en nietigheidsprocedure buiten de rechter om.

Bekendheid ouder merk grond voor oppositie jonger merk

Vanaf de datum van inwerkingtreding bestaat nu de mogelijkheid om in een oppositieprocedure bij het Benelux Bureau voor de intellectuele Eigendom (BBIE) een beroep te doen op bekendheid van een merk. Met andere woorden, het is nu ook mogelijk op de derde grond (sub c) genoemd in artikel 2.3 BVIE, die het voor de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet, mogelijk maakt om, onder omstandigheden, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten.

Nietigheidsprocedure buiten rechter om

De tweede wijziging betreft de invoering van een nieuwe administratieve procedure bij het BBIE (lijkt veel op een oppositieprocedure), waarin nietig- of vervallenverklaring kan worden gevorderd. Op dit moment zijn merkhouders nog genoodzaakt om via een gerechtelijke procedure een nietig- of vervallenverklaring te vorderen. Met de komst van deze eenvoudigere administratieve procedure bij het BBIE wordt het inroepen van nietig- of vervallenverklaring van een merk laagdrempeliger. Dit neemt niet weg dat de geldigheid van een ingeschreven merk nog steeds kan worden betwist bij de rechtbank.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, aarzelt u dan niet om contact met één van onze merkengemachtigden op te nemen.