Header octrooien 01

Column: Belastingvoordelen met octrooien

Octrooien kunnen financieel aantrekkelijk zijn door de verkregen monopoliepositie op de markt, door verkoop van het octrooi of door het bedingen van (kruis-)licenties. De octrooihouder kan met zijn Nederlandse octrooi echter ook aanspraak maken op diverse aantrekkelijke fiscale regelingen en aftrekposten.

Het is onze ervaring dat de belastingvoordelen die met deze aftrekposten gerealiseerd kunnen worden, sterk worden onderschat. In veel gevallen kunt u gedurende de looptijd van het octrooi de kosten daarvan via de belastingvoordelen grotendeels terugverdienen en kunnen de belastingvoordelen de kosten van het octrooi zelfs overstijgen.

Van Elderen Accountants en Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, beiden te Apeldoorn, geven hieronder gezamenlijk enkele voorbeelden om de belastingvoordelen van octrooien te kwantificeren.

WBSO subsidie

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een afdrachtvermindering waarbij 38% van de loonkosten niet hoeft te worden afgedragen Dit is gemaximeerd tot de normaal af te dragen loonheffing. Als er bijvoorbeeld 700 uur á € 29 per uur aan S&O activiteiten besteed wordt dan hoeft er dus 38% van 700 x € 29 = € 7.714 aan loonheffing niet afgedragen te worden. Dit is dus direct voordeel voor de ondernemer! Om in aanmerking te komen voor de WBSO moet er een zogeheten S&O verklaring worden aangevraagd. Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen is er – omdat zij geen loonheffing betalen – geregeld dat zij een extra aftrek krijgen.

Innovatiebox

De innovatiebox is een regeling waarbij het resultaat behaald met octrooien maar ook met activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven maar 5% (i.p.v. 25%) vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. De resultaten voor de innovatiebox moeten apart worden opgegeven in de aangifte vennootschapsbelasting. Stel dat de inkomsten uit een octrooi € 100.000 bedragen en de kosten € 20.000, dan zou er over het verschil van € 80.000 normaal gesproken 25%, zijnde € 20.000, vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Door toepassing van de innovatiebox is dit slechts 5% vennootschapsbelasting over € 80.000, zijnde € 4.000. Een besparing van maarliefst € 16.000!

De regeling is enigszins ingewikkeld om toe te passen, waarbij het probleem voornamelijk ligt op het gebied van toerekening van het resultaat aan het octrooi. Met ingang van 1 januari 2013 is daarom een forfaitaire regeling geïntroduceerd, waarbij verondersteld wordt dat 25% van de winst aangemerkt kan worden als het saldo van voordelen uit hoofde van de immateriële activa (octrooien en onderzoeks- en ontwikkelingskosten). Daarbij hoeft geen drempel in aanmerking te worden genomen. Het forfaitaire bedrag waarover u dan het lagere tarief van 5% vennootschapsbelasting betaald is gemaximeerd op € 25.000, hetgeen een voordeel oplevert van € 5.000 ten opzichte van het hogere tarief van 25%.

RDA-aftrek

Sinds 2012 geldt de Research & Development Aftrek (RDA) voor ondernemers. De RDA is, naast de WBSO en de Innovatiebox, de derde stimuleringsregeling voor innovatie. Deze aftrek is bedoeld voor direct toerekenbare R&D-uitgaven anders dan loonkosten.

In 2013 bedraagt de aftrek 54% (2012 40%) van de goedgekeurde RDA-kostenuitgaven, of 54% (2012 40%) van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren (zie de Innovatiebox). Het bedrag van de beschikking kan als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte VPBIB. Bij een VPB-tarief van 25% leidt de aftrek tot een nettovoordeel van 10%.

De kosten van een octrooi

De kosten voor het opstellen en indienen van een Nederlandse octrooiaanvrage voor een uitvinding met een gemiddelde omvang en complexiteit, liggen tussen de € 4.000 en € 6.000. Nederlandse octrooiaanvragen worden veelal ongewijzigd (en dus vrijwel kosteloos) na 1,5 jaar automatisch verleend. Onder voorbehoud van eventueel aan te brengen wijzigingen in de octrooiaanvrage heeft u dus tot aan verlening geen noemenswaardige extra kosten. Vanaf het moment van octrooiverlening kunt u aanspraak maken op de diverse regelingen.

De eerstvolgende kosten dienen zich aan als jaarlijks toenemende instandhoudingstaksen, waarmee de geldigheid van het Nederlandse octrooi met telkens een jaar kan worden verlengd. De instandhoudingstaksen zijn verschuldigd vanaf het vierde levensjaar van het octrooi en blijven de eerste tien jaar beperkt tot enkele honderden euro’s per jaar. Ze lopen vervolgens jaarlijks met € 100 op tot € 1.400 in het twintigste en laatste levensjaar van het Nederlandse octrooi.

Samenvattend

In de hierboven gegeven voorbeelden kan een ondernemer aanspraak maken op aftrekposten die vanaf de verlening van het Nederlandse octrooi jaarlijks een significant belastingvoordeel kunnen opleveren. Een bedrijf dat aan de voorwaarden voor de diverse stimuleringsregelingen voldoet kan de kosten van het opstellen en indienen van de Nederlandse octrooiaanvrage, het instandhouden van het Nederlandse octrooi en mogelijk zelfs een grensoverschrijdende octrooiportefeuille dus snel terugverdienen.

Persoonlijk advies

Het bovenstaande is uiteraard een sterk vereenvoudigde weergave van de diverse regelingen. Het spreekt voor zich dat de belastingvoordelen voor uw situatie anders kunnen uitpakken, afhankelijk van de omvang en de aard van uw activiteiten. Neemt u voor een op uw situatie toegespitste berekening contact op met een gespecialiseerde belastingadviseur.