Nieuws waarschuwing 01

Spoed!!! Het belang van tijdige instructies

De wet- en regelgeving op het gebied van Intellectuele Eigendom stelt allerlei strikte termijnen aan het indienen van vervolgaanvragen, afsplitsingen of antwoorden op beoordelingsberichten. Vaak is het niet mogelijk om een dergelijke termijn uit te stellen of brengt het uitstellen ervan extra kosten met zich mee.

Termijn voor instructies

Om de werkzaamheden ruim voor de gestelde termijn te kunnen uitvoeren, stellen wij in onze brieven veelal een ruimere termijn voor het ontvangen van instructies. Late instructies, d.w.z. later dan de in onze brieven genoemde ruimere termijn, heeft als gevolg dat wij (en onze agenten) binnen de nog beperkte beschikbare tijd stukken moeten opstellen en indienen, indien nog mogelijk.

Problemen

Late instructies brengen een aantal problemen met zich mee. Ten eerste kan het gebeuren dat de werkzaamheden voor de ene cliënt de werkzaamheden voor een andere cliënt onderbreken. Vaak heeft dit ook tot gevolg dat werkzaamheden buiten de reguliere kantoortijden moeten worden uitgevoerd om de gestelde termijn te halen.

Ten tweede brengen de late instructies vaak extra kosten met zich mee in de vorm van spoedtarieven van onze agenten.

Ten derde kunnen storingen in de communicatie naar een octrooiraad of naar onze agent voor onverwachte problemen zorgen, die in uitzonderlijke gevallen ertoe kunnen leiden dat termijnen niet gehaald kunnen worden.

Tijdige instructies

Een voordeel van tijdige instructies is onder andere dat wij binnen het ruimere tijdbestek in de gelegenheid zijn de in te dienen stukken als concept aan de cliënt voor te leggen, om vervolgens in overleg met de cliënt tot overeenstemming te kunnen komen over de in te dienen stukken.

Graag overleggen we met u hoe wij onze werkzaamheden optimaal met uw bedrijfsvoering kunnen afstemmen, zodat wij samen in staat zijn tijdig, met de beste kwaliteit, en tegen de laagste kosten de werkzaamheden uit te voeren om uw intellectuele eigendomsrechten optimaal te beschermen.