Header octrooien 01

Hoe word je octrooigemachtigde?

Eerder deze maand kregen Vincent van Dam en Bart van Trier bericht van het Europees octrooibureau dat zij met succes het 'European Qualifying Examination' (EQE) hebben afgelegd. Zij mogen zichzelf nu Nederlands én Europees octrooigemachtigde noemen. Maar hoe word je eigenlijk octrooigemachtigde?

Het vak van octrooigemachtigde ligt zeker niet iedereen. Het vergt een bijzondere combinatie van goed technisch begrip en affiniteit voor juridische zaken. Het beroep van octrooigemachtigde is bovendien een beschermd beroep. Er worden door de wetgever eisen gesteld aan wie zich octrooigemachtigde mag noemen.

Technisch begrip

De wetgever stelt als eerste vereiste aan een octrooigemachtigde dat deze een technische, universitaire studie heeft genoten. De studierichting, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde of chemie, biedt de octrooigemachtigde een goede technische basis. In de praktijk wordt een octrooigemachtigde echter regelmatig geconfronteerd met uitvindingen op diverse vakgebieden, ook buiten het eigen vakgebied. Een octrooigemachtigde moet daarom in staat zijn om zich snel nieuwe vakgebieden eigen te maken. Een octrooigemachtigde tracht de uitvinding te doorgronden en vervolgens te abstraheren tot op principeniveau. Een octrooigemachtigde kijkt ook kritisch naar de voorgestelde oplossingsrichting en stelt waar nodig bredere omschrijving van de uitvinding voor.

Affiniteit voor juridische zaken

Een octrooigemachtigde moet zeer nauwkeurig kunnen werken. Een octrooigemachtigde moet de vertaalslag kunnen maken van een technische beschrijving naar een juridisch/technisch document waarin de uitvinding zo breed mogelijk wordt beschreven. Het juridische karakter van een octrooiaanvrage brengt met zich mee dat elk woord zorgvuldig op een gouden weegschaaltje gewogen moet worden. Eén woord teveel of in de verkeerde context kan het verschil betekenen tussen het wel of niet kunnen handhaven van een octrooi tegen een inbreukmaker. Dit vergt een zekere mate van juridische affiniteit.

Tevens ligt er een uitdaging voor een octrooigemachtigde om de vaak complexe juridische materie van octrooiwetgeving en octrooiverdragen in begrijpelijke taal over te brengen op de opdrachtgever. Bij de vele beslismomenten is er nauw contact tussen octrooigemachtigde en opdrachtgever en speelt het zorgvuldig informeren en het tijdig verkrijgen van instructies een grote rol.

Beroepsopleiding

Met een goede technische basis en juridische affiniteit alleen is een octrooigemachtigde er echter nog niet. Een octrooigemachtigde moet de opdrachtgever immers kunnen begeleiden in alle facetten van het octrooirecht, van het opstellen van octrooiaanvragen tot het verdedigen en/of handhaven van octrooien. Onze octrooigemachtigden zijn daarom nog minimaal 3 jaar in opleiding onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde. Tijdens deze 3 jaar doet de octrooigemachtigde in opleiding praktijkervaring op en volgt hij of zij een beroepsopleiding tot Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Onze octrooigemachtigden in opleiding starten met een tweejarige Nederlandse beroepsopleiding. Tijdens deze beroepsopleiding wordt algemene juridische kennis bijgebracht en komen de diverse octrooiwetten en verdragen in Nederland en daarbuiten uitgebreid aan bod. Tevens leert de octrooigemachtigde de fijne kneepjes van het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen. De bekwaamheid van de octrooigemachtigde in opleiding wordt getoetst met een staatsexamen.

In vervolg op de Nederlandse beroepsopleiding volgt de octrooigemachtigde in opleiding één of meer intensieve cursussen met betrekking tot de Europese en Internationale octrooiwetgeving, in voorbereiding op het 'European Qualifying Examination' (afgekort het 'EQE'). Dit zware, vierdaagse examen wordt afgenomen door het Europees octrooibureau en toetst opnieuw de bekwaamheid van de octrooigemachtigde in opleiding, nu op Europees niveau.

Na 3 jaar werkervaring en het succesvol afleggen van het Nederlandse staatsexamen en het EQE kan een octrooigemachtigde worden ingeschreven als Nederlands respectievelijk Europees octrooigemachtigde en mag een octrooigemachtigde octrooihouders vertegenwoordigen bij de Nederlandse respectievelijk de Europese octrooiraad.

Geheimhouding

Het spreekt voor zich dat een octrooigemachtigde de geheimen die aan hem of haar worden toevertrouwd niet prijsgeeft. Bij de inschrijving als Nederlands octrooigemachtigde leggen onze octrooigemachtigden een eed af, waarna zij gebonden zijn aan een beroepsgeheim.

Permanente educatie

Tenslotte zijn octrooigemachtigden gehouden aan een wettelijke verplichting om het kennisniveau op peil te houden, middels het bijwonen van cursussen, congressen en het bestuderen van vakliteratuur.

Interesse?

Heeft u na het lezen van dit artikel interesse in het beroep van octrooigemachtigde. Neem dan contact op of bekijk één van onze vacatures.