Nieuws belastingdienst

Innovatiebox in 2017 op de schop

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren met een verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting van 5%. Als gevolg van internationale onvrede over belastingontwijking worden fiscale voordeelregelingen, waaronder de innovatiebox, in 2017 aangescherpt. Het wetsvoorstel werd op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat betekent het nieuwe wetsvoorstel voor u?

In ons artikel 'Belastingvoordelen met octrooien' uit 2013 las u al hoeveel fiscale voordelen u kunt genieten met een octrooi. Deze fiscale voordelen blijven in grote lijnen hetzelfde. De voorwaarden om toegang te krijgen tot de innovatiebox veranderen echter wel. Ten eerste is er in alle gevallen een S&O verklaring nodig. Voor grote ondernemingen geldt aanvullend dat er in de meeste gevallen sprake moet zijn van een beschermde technische innovatie. Verder wordt het belastingvoordeel beperkt tot de innovatieactiviteiten die binnen Nederland plaatsvinden en worden de administratieve plichten aangescherpt. Hierdoor zal in een aantal gevallen een kleiner deel van de winst in aanmerking komen voor de innovatiebox.

S&O verklaring vereist

Voor zowel kleine als grote ondernemingen is een S&O verklaring noodzakelijk voor toegang tot de innovatiebox 2017. Alleen voor technische innovaties die voortvloeien uit activiteiten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven vallen onder de nieuwe regeling.

S&O-verklaringen worden in het kader van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geven recht op een subsidie voor technische innovatie verricht door in Nederland werkzame werknemers van de onderneming.

Beschermingsvereiste voor grote ondernemingen

Voor kleine ondernemingen is een S&O verklaring in de meeste gevallen voldoende om aanspraak te maken op de fiscale voordelen van de nieuwe innovatiebox. Voor grote ondernemingen wordt echter een tweede toegangsvoorwaarde gesteld.

Waar het voorheen mogelijk was om voor zowel beschermde als onbeschermde technische innovaties aanspraak te maken op de innovatiebox, is het vanaf 2017 voor grote ondernemingen alleen nog mogelijk om toegang te krijgen tot de innovatiebox als hun technische innovaties daadwerkelijk bescherming genieten onder het octrooirecht of het kwekersrecht, of als de technische innovaties kwalificeren als programmatuur. Het is daarnaast ook mogelijk om aanspraak te maken op de innovatiebox als de betreffende onderneming een exclusieve licentie heeft op één van de hiervoor genoemde vormen van bescherming.

Een onderneming is klein als de voordelen uit de innovatieve activa, vermeerderd met kosten ter verwerving van deze voordelen over het huidige jaar en de 4 voorafgaande jaren, samen lager zijn dan 37,5 miljoen euro. Daarnaast moet de netto-omzet van de groep in die 5 jaren lager zijn dan 250 miljoen euro. Voldoet de onderneming of de groep waar deze deel van uitmaakt niet aan deze vereisten, dan wordt de onderneming als een 'grote' onderneming beschouwd.

Innovatieactiviteiten in Nederland

De innovatieactiviteiten moeten vanaf 2017 grotendeels in Nederland plaatsvinden. Groepen waarbij de activiteiten binnen de groep maar grotendeels buiten Nederland plaatsvinden kunnen slechts beperkt of helemaal niet gebruik maken van de innovatiebox. Hierdoor is een fiscale constructie voor buiten Nederland opererende ondernemingen met een vestiging in Nederland voor de innovatiebox minder aantrekkelijk.

De mate waarin een internationale groep gebruik kan maken van de innovatiebox wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde 'substance' criterium, met behulp van de 'Nexus' benadering. Voor meer informatie over de berekening achter deze benadering verwijzen wij u door naar uw belastingadviseur.

Fiscaal voordeel vanaf de aanvraagdatum

In tegenstelling tot de huidige innovatiebox, waar het fiscale voordeel geldt vanaf verlening van het octrooi, zal de innovatiebox in 2017 fiscaal voordeel bieden vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvrage. Hierdoor kan de ondernemer maarliefst 18 maanden eerder fiscaal voordeel genieten. De voorwaarde is wel dat er uiteindelijk octrooi wordt verleend. Echter, aangezien Nederlandse octrooiaanvragen automatisch na 18 maanden worden verleend, is dit in de praktijk meestal geen beperking.

Administratieve verplichtingen

Tenslotte zullen voor de innovatiebox 2017 uitgebreidere documentatie- en administratieverplichtingen gelden. Onder andere is een gedetailleerde onderbouwing van opbrengsten en uitgaven vereist. Zo moet uit de administratie duidelijk zijn welke technische innovaties zijn voortgebracht met daarbij een specificatie van uitgaven per innovatie en hoe de voordelen per innovatie worden bepaald.

Als alternatief kan nog steeds worden gekozen voor een vast bedrag (het forfait), waarbij wordt aangenomen dat de voordelen uit de technische innovatie 25% van de winst zijn met een maximum van €25.000 per jaar.

Overgangsregeling

Er zal een overgangsregeling gelden van vijf jaar voor alle op 1 juli 2016 afgeronde en kwalificerende technische innovaties waarop de innovatiebox in de aangifte van 2016 wordt toegepast. Voor deze innovaties kan nog vijf jaar gebruik worden gemaakt van de 'oude' regeling. Voor nieuwe ontwikkelingen of doorontwikkelingen geldt echter vanaf 1 januari 2017 de nieuwe regeling.

Wilt u gebruik in 2017 gebruik (blijven) maken van de innovatiebox en wilt u het belastingvoordeel zo goed mogelijk benutten? Dan is het verstandig om uw technische innovatie tijdig te beschermen met een octrooi of kwekersrecht. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze adviseurs.

Voor fiscale vragen over de innovatiebox adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.