Brexit

Uniemerken en Gemeenschapsmodellen na de Brexit

Als gevolg van de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen voor uw IE rechten in de Europese Unie, zoals Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, na de Brexit? Wat moet u doen om te zorgen dat uw Uniemerken en Gemeenschapsmodellen na de Brexit nog geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk?

De Brexit heeft gevolgen voor IE rechten in de Europese Unie. Dit zijn o.a. Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, maar ook EU-kwekersrechten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Europese octrooien vallen vooralsnog onder het Europese octrooiverdrag, dat zich uitstrekt tot lidstaten binnen én buiten de Europese Unie. De Brexit heeft daarom geen gevolgen voor Europese octrooien die specifiek geldig zijn gemaakt in het Verenigd Koninkrijk onder het Europese octrooiverdrag. De Brexit heeft mogelijk wel gevolgen voor het Unitaire octrooiverdrag, dat echter tot op heden nog niet in werking is getreden, zie hiervoor ons dossier over het Unitair octrooi.

Dit artikel beperkt zich tot de gevolgen van de Brexit voor Uniemerken en Gemeenschapmodellen.

Concept terugtrekkingsovereenkomst

Op 28 februari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste concept van de terugtrekkingsovereenkomst gepubliceerd. Uiteraard is er nog geen sprake van een definitieve overeenkomst, maar het concept bevat belangrijke informatie voor de IE-wereld, waaronder de wensen van de Europese Commissie voor wat betreft de behandeling van de Europese IE-rechten na de Brexit en met name de Uniemerken en geregistreerde Gemeenschapsmodellen.

Overgangsperiode

De conceptovereenkomst veronderstelt dat er sprake zal zijn van een overgangsperiode die tot 31 december 2020 zal duren.

Gedurende de overgangsperiode is het uitgangspunt dat Europees recht van toepassing blijft in het Verenigde Koninkrijk. Dit betekent dat Europese IE-rechten, inclusief Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, ook van toepassing blijven in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor EU-kwekersrechten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen.

Na afloop van de overgangsperiode strekken de Europese IE-rechten zich niet langer uit tot het Verenigd Koninkrijk. Echter, de Europese Unie neemt het standpunt in dat er geen sprake zal zijn van verlies van bescherming voor houders van Europese IE rechten. In de conceptovereenkomst is opgenomen dat aan de houders van Europese IE-rechten automatisch en kostenloos een vergelijkbaar IE recht zal worden toegekend voor het Verenigd Koninkrijk, dus zonder vereiste van indiening van een aanvraag of administratieve procedure.

Het merk of model zal de oorspronkelijke indieningsdatum of prioriteitsdatum behouden en, indien van toepassing, anciënniteit. De eerste vernieuwingsdatum van het nieuwe IE-recht in het Verenigde Koninkrijk zal dezelfde zijn als die van het overeenkomstige EU-recht. Voor IE-rechten die beperkt zijn qua beschermingsduur (bijvoorbeeld een modelrecht of kwekersrecht) geldt dat de duur van het nieuwe IE-recht in het Verenigde Koninkrijk ten minste net zo lang moet zijn als die van het EU-recht waarop het is gebaseerd. Hetzelfde geldt voor een recht gebaseerd op een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel dat is ontstaan vóór afloop van de overgangsperiode.

Onzekerheid

Het is nog niet bekend hoe de Britse regering over de voorgestelde bepalingen denkt. Het lijkt logisch dat het Verenigd Koninkrijk akkoord zal gaan met het algemene principe dat er geen rechten verloren mogen gaan, maar er zijn wellicht andere manieren om deze uitkomst te bewerkstelligen. Zo is het denkbaar dat het Verenigd Koninkrijk de EU intellectuele eigendomsrechten na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk en tot aan de vernieuwingsdatum blijft erkennen, maar dan verlangt dat een zogenaamd handhavingsdepot moet worden verricht om de IE-rechten in het Verenigd Koninkrijk te behouden.

Niet uit het oog mag worden verloren dat geen van de bovenstaande bepalingen zal gelden als het de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet lukt om tot overeenstemming te komen. Het zal nog wel even duren voordat helemaal duidelijk is wat de gevolgen van de Brexit zijn voor Europese IE-rechten. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw IE-rechten in de Europese Unie, neem dan contact met ons op.