Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden geldend voor de diensten en werkzaamheden, die de besloten vennootschap Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., hieronder verder 'V&G' te noemen, als Opdrachtnemer verleent.

 1. De verhouding tussen Opdrachtgever en V&G wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.
 2. V&G zal steeds gelden als de Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 3. V&G is gehouden tot het betrachten van de zorg van een redelijk bekwame opdrachtnemer. Hij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Bij uitvoering van een opdracht mag V&G mede één of meer personen betrekken, die niet direct als vennoot of werknemer aan V&G zijn verbonden. Bij inschakeling van zulk een persoon kan diens tekortschieten aan V&G alleen worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van de persoon door V&G duidelijk onzorgvuldig is geweest.
 5. Voor zover niet anders overeengekomen, heeft V&G recht op een honorarium dat op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij V&G geldende uurtarief wordt vastgesteld, alsmede op een vergoeding voor in verband met de opdracht door V&G betaalde verschotten en gemaakte kosten als telefoon-, fax-, port- en kopieerkosten, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde BTW. In geval van een spoedopdracht, is een verhoging van het normaal geldende tarief van toepassing.

  Bij meer Opdrachtgevers is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen aan V&G verschuldigd is. Indien op verzoek van Opdrachtgever facturen voor verrichte werkzaamheden door V&G worden gesteld op naam van een ander dan Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever naast de geadresseerde van de factuur hoofdelijk aansprakelijk.

  Indien de opdrachtgever een derde partij vertegenwoordigt, wordt de opdrachtgever geacht zich terdege te hebben vergewist van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van die derde partij. De opdrachtgever aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor alle door hem namens de door hem vertegenwoordigde derde partij gegeven opdrachten en is gehouden tot betaling van al hetgeen aan V&G verschuldigd is, onafhankelijk van de vraag of de door hem vertegenwoordigde derde partij aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever.

  V&G is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of een tussentijdse declaratie te zenden.

  Iedere declaratie dient uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de declaratiedatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de declaratie vermelde eindbedrag op de in de declaratie vermelde rekening. Een declaratie geldt als akkoord bevonden, indien daartegen niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bezwaar is gemaakt.

  Hetgeen aan V&G verschuldigd is, dient in Euro´s te worden voldaan.

  Verrekening met een tegenvordering is niet toegestaan, behoudens voor zover het een tegenvordering betreft die in rechte onherroepelijk is vastgesteld of uitdrukkelijk door V&G schriftelijk is erkend.

  Bij niet-tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever aan V&G verschuldigd is, raakt Opdrachtgever over hetgeen onvoldaan is aan V&G een vertragingsrente verschuldigd van 1.5 procent voor iedere maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Bij niet-tijdige betaling is V&G - zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist - naar haar keuze bovendien bevoegd tot het met onmiddellijke ingang opschorten van de uitvoering of het ontbinden van alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, onverminderd haar overige rechten jegens Opdrachtgever. Het in de vorige zin bepaalde geldt eveneens in geval dat het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, hij om surseance van betaling verzoekt of besluit tot het grotendeels stilleggen of liquideren van zijn bedrijf of onderneming.

  V&G heeft recht op vergoeding van alle kosten, alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport 'Voorwerk II' en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 6. Opdrachtgever heeft met betrekking tot schade als gevolg van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, waarvoor V&G rechtens jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, recht op een vergoeding:

  a. indien V&G voor die schade dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal tot het bedrag dat overeen komt met de uitkering uit de verzekering plus het eigen risico van V&G onder de verzekering;

  b. indien V&G, anders dan wegens overschrijding van de verzekerde som, voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal tot een bedrag van EUR 75.000,-.

  Het recht op schadevergoeding vervalt, indien na ontdekking van schade of een reële kans daarop hiervan niet uiterlijk binnen één maand na de ontdekking schriftelijk aan V&G melding is gemaakt en in ieder geval zodra twaalf maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis (het handelen of nalaten aan de zijde van V&G) waaruit de schade is voortvloeit en waarvoor V&G aansprakelijk is te houden.

  Het in de vorige twee alinea's bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen vordering.

  Indien een derde van V&G vergoeding van schade vordert die hij heeft geleden in verband met de uitvoering door V&G van een opdracht van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever V&G tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover V&G aan de derde meer schade dient te vergoeden dan hij zou moeten vergoeden, indien Opdrachtgever zelf van V&G een vergoeding voor de schade zou vorderen.
 7. V&G staat niet in voor de juiste, volledige en veilige overbrenging van de inhoud van een verzonden brief, fax of e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen of andere data beïnvloedende actoren verbonden aan dit bericht en/of bijlagen indien van toepassing. V&G gaat ervan uit dat Opdrachtgever een optimaal geactualiseerd anti-virusprogramma gebruikt.
 8. V&G staat niet in voor de juistheid of volledigheid van door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, kan V&G -ook als er sprake is van goede trouw- ertoe overgaan de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden.
 9. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 10. Op bovenstaande bepalingen kunnen zich ook die personen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten door V&G.
 11. De rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Opdrachtgever en V&G, met dien verstande dat V&G bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor de rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en V&G kennis te nemen.

1 Juli 2012