Header Historie 01

Historie

Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., opgericht in 1833, is één van de oudste, zoniet het oudste, nog actieve octrooi- en merkenbureau ter wereld.

De rijke historie van Vriesendorp & Gaade is vastgelegd in diverse jubileumboekwerken, waarvan het onderstaande slechts een korte samenvatting is. Het volledige boekwerk is hier beschikbaar in het Nederlands, Engels, Chinees, Japans en Koreaans. De historie van Vriesendorp & Gaade is bovendien na te lezen op Wikipedia.

Uit het eerste jubileumboekwerk ter ere van het 100 jarig bestaan (1833-1933):

Het is wel merkwaardig, dat in een land, waar nog niet zo lang geleden, mede onder dwang van zijn internationale verplichtingen, een octrooiwet werd ingevoerd, een van de oudste, zo niet het oudste octrooibureau ter wereld gevonden wordt.

Dit op het eerste gezicht zonderlinge feit verliest zijn wonderlijkheid, wanneer men bedenkt, dat Nederland al zeer lang octrooien kent. Reeds in de Spaanse tijd en verder onze gehele geschiedenis tot 1795 door, werden regelmatig octrooien verleend, met onder de octrooihouders beroemde namen, als Leeghwater, Huygens, de Keyser, Stevin, Drebbel, vinden.

In de Franse tijd (1795-1813) werd hier automatisch de Fransche wetgeving geldig. Na het herstel van onze onafhankelijkheid in 1813 kwam onder Koning Willem I in 1817 een octrooiwet tot stand. Het is onder deze wet, dat de Firma Vriesendorp & Gaade zich reeds met het aanvragen van octrooien bezig hield.

Oprichting (1833)

Het lijdt geen twijfel, dat deze Firma in 1833 werd opgericht, al is de juiste stichtingsdatum onbekend, daar, zoals we in de eerste schriftelijke acte tussen de heer Vriesendorp en de heer Gaade van 1838 lezen, in het begin "wegens de associatie geen schriftelijk contract" bestond.

De oprichters van de Firma waren Mr. Anthony Nicolaas Vriesendorp (1806-1845), stammende uit een oud Dordtsch patriciersgeslacht, en Jan Hendrik Gaade (1800-1861), te wiens huize te 's-Gravenhage, gelegen aan het Westeinde no. 10 het kantoor aanvankelijk gevestigd was.

Mr. Vriesendorp (l) en Mr. Gaade (r)

Eerste octrooiaanvrage (1833)

In 1833 vinden wij als beroep van de heren Vriesendorp en Gaade vermeld "Commissionair", terwijl hun werkzaamheden zich over een groot gebied hebben uitgestrekt. Het is ook zeker, dat zij op 27 September 1833 de eerste octrooiaanvrage, waarin zij als vertegenwoordigers optraden, indienden.

Octrooi No. 71 uit 1833

Het beroep (1837)

Een belangrijk feit voor de Firma vond op 6 Augustus 1837 plaats, toen Mr. A. N. Vriesendorp benoemd werd tot gouvernements-solliciteur. Solliciteurs, waarvan er twintig te 's-Gravenhage en twintig te Brussel woonden, waren van overheidswege aangestelde tussenpersonen tussen het publiek en de regering, die zorg droegen voor het in de juiste vorm gieten en indienen van verzoeken aan de regering.

Op het gebied van het Industriele Eigendom verloor het solliciteursbedrijf veel van zijn beteekenis, toen in 1869 in Nederland de gebrekkige octrooiwet van 1817 werd afgeschaft. Meer en meer werd duidelijk, dat het beroep van gouvernements-solliciteur ten dode opgeschreven was en de toekomst van de Firma Vriesendorp & Gaade zag er dan ook niet rooskleurig uit.

Octrooi No. 1 onder de nieuwe Rijksoctrooiwet (1910)

Echter ontstond er toen in ons land een steeds groeiende belangstelling voor de bescherming van het lndustriele Eigendom. Meer en meer stemmen gingen in ons land op om weer een octrooiwet in te voeren. Ten slotte werd in 1905 een wetsontwerp voor een octrooiwet ingediend, dat in 1910 als octrooiwet het Staatsblad bereikte.

Mr. Kleyn, die de zetel van de Firma verplaatste naar het Noordeinde, no .75, had zich als advocaat en procureur gespecialiseerd op het terrein van het Industriele Eigendom en dus valt het niet te verwonderen, dat hij bij het opnieuw invoeren van een octrooiwet in 1910 terstond het oude onderdeel van het solliciteursberoep, het aanvragen van octrooien, weer opvatte.

In Nederland trad dus in de plaats van den inmiddels uitgestorven ‘gouvernements-solliciteur’ de ‘octrooigemachtigde’ en het is wel bijzonder, dat het de Firma Vriesendorp & Gaade was, die het (inmiddels vervallen) Nederlandsche octrooi no. 1 vertegenwoordigde.

Octrooi No. 1 onder de Rijksoctrooiwet 1910 (zie ook Publicatie No. NL 1 C op Espacenet)

Naamswijziging (1912)

Om duidelijk tot uitdrukking te laten komen, dat de Firma Vriesendorp & Gaade weer haar oude werkzaamheid, het behandelen van octrooiaangelegenheden, had opgevat, werd de naam veranderd in ‘Octrooibureau Vriesendorp & Gaade’ (1912). Dit nam natuurlijk niet weg, dat zij ook de oude werkzaamheden voortzette, waarvan vooral het deponeren van handels- en fabrieksmerken en het behandelen van merkenkwesties genoemd moet worden.

1e wereldoorlog (1914-1918)

Het bleek al gauw, dat Vriesendorp & Gaade een nieuwe periode van bloei tegemoet ging. Ondanks de wereldoorlog en de daarop volgende crisis, nam het aanvankelijk bescheiden Octrooibureau een steeds grotere vlucht. Het werd dan ook nodig naar een groter pand uit te zien, wat gevonden werd in een huis, gelegen aan de Nieuwe Uitleg no. 3, dat in 1918 betrokken werd.

Uit het tweede jubileumboekwerk ter ere van het 150 jarig bestaan (1833-1983):

Door het groeiende belang van octrooien in dit land namen de werkzaamheden van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade steeds meer toe, waardoor het noodzakelijk werd om het vennootschap uit te breiden. Om deze reden werd Ir. C.M.R. Davidson, octrooigemachtigde, opgenomen in het vennootschap.

Tweede wereldoorlog (1940-1945)

Toen Ir. Davidson gedurende de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939 en in de oorlogstijd van Mei 1940 zijn taak vervulde als legerofficier, leidde Dipl. Ing. Gebhard en zijn personeel Octrooibureau Vriesendorp & Gaade door moeilijke tijden. Communicatie met veel landen werd geleidelijk onderbroken, maar bijna tot aan het einde van de oorlog kon werk worden verricht in de accommodatie aan de Nieuwe Uitleg 3.

Twee maanden voor het einde van de oorlog, op 3 maart 1945, werd Den Haag hevig getroffen door een geallieerd bombardement, welke in het bijzonder het gebied van de Nieuwe Uitleg trof. De accommodatie aan de Nieuwe Uitleg 5 en 7, grenzend aan de kantoren van Vriesendorp & Gaade kregen een directe inslag te verduren en verwoesting als gevolg daarvan verspreidde zich naar de accommodatie van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade en reduceerde de accommodatie in enkele uren tot as.

Nieuwe Uitleg vóór en na het bombardement in 1945.

Gedurende de tijdrovende reconstructive van de archieven en de administratie werd veel hulp geboden vanuit vele hoeken, onder andere van de Octrooiraad, van collega’s/octrooigemachtigden en van cliënten.

Octrooibureau Vriesendorp & Gaade verhuisde in 1949 naar de accomodatie aan de Dr. Kuyperstraat 6, waar het kantoor tot 2014 gevestigd was.

Het Europese octrooi (1978)

In 1960, na het tot stand komen van het Verdrag van Rome, bracht Dr. Kurt Hartel een rapport uit met een voorstel voor een Verdrag dat van kracht werd in 1970 in München, en waarnaar wordt verwezen als het ‘Europese octrooiverdrag’. Dit verdrag was erop gericht om tot een ‘bundel’ nationale octrooien te komen via één enkele octrooiaanvrage. Sinds 1978 was het mogelijk om zo’n ‘Europese octrooiaanvrage’ in te dienen, waarvan steeds meer gebruik werd gemaakt.

In 1977 werd het Europese octrooibureau opgericht. Den Haag werd gekozen als een van de nevenvestigingen van het Europees octrooibureau. Daar kon het Europees octrooibureau profiteren van de uitgebreide bibliotheek van wereldwijde octrooipublicaties van het Nederlandse octrooibureau.

Uit het derde jubileumboekwerk ter ere van het 180 jarig bestaan (1833-2013):

In 1998 verkreeg Octrooibureau Vriesendorp & Gaade een nevenvestiging in Apeldoorn door een kleine lokaal octrooibureau over te nemen. Van oudsher zijn veel Nederlandse octrooibureau geconcentreerd rond Den Haag, waar de Nederlandse octrooiraad, het Nederlandse octrooigerecht en de Europese octrooiraad gevestigd zijn. Met het nieuwe kantoor in Apeldoorn kan Octrooibureau Vriesendorp & Gaade cliënten bedienen door heel het land.

London Agreement (2008)

Op 1 mei 2008 werd het London Agreement van kracht, wat een eind maakte aan de nationale vereisten voor vertalingen na verlening van een Europees octrooi (in Nederland). Dit resulteerde in een significante afname van de vertalingsgerelateerde werkzaamheden voor alle octrooibureaus in Nederland. Dit betekende helaas ook dat Octrooibureau Vriesendorp & Gaade afscheid moest nemen van vertalers en personeel dat jarenlang loyaal voor het kantoor gewerkt had.

Unitair octrooi

Sinds het oprichten van het Europese octrooibureau in 1977 zijn er voorstellen gedaan voor een eenheidsoctrooi dat na verlening, in tegenstelling tot het huidige Europese octrooi, niet uiteenvalt in een bundel nationale rechten, maar werking heeft voor alle lidstaten. Na enkele mislukte pogingen in de late 20ste eeuw, zijn er aan het begin van de 21ste eeuw significante stappen ondernomen voor het realiseren van een dergelijk eenheidsoctrooi.

Verhuizing (2014)

Na 65 jaar aan de Dr. Kuyperstraat verhuisde Vriesendorp & Gaade in Juli 2014 naar een nieuw kantoorgebouw aan de Koninginnegracht 19 in Den Haag, op slechts 100 meter van de Dr. Kuyperstraat. Het compleet gerenoveerde kantoorgebouw biedt de werknemers van Vriesendorp & Gaade een prettige en zeer praktische werkomgeving.