Privacy verklaring

Vriesendorp & Gaade verwerkt persoonsgegevens op wettige en rechtmatige wijze, met het enkele doel om haar diensten naar tevredenheid van haar cliënten te leveren.

In het bijzonder verwerkt Vriesendorp & Gaade persoonsgegevens bij:

  • het voorbereiden, indienen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien, merken en modelrechten);
  • het aanmaken en bijhouden van zaak-gerelateerde dossiers (zoals voor octrooi-, merk-, en modelregistraties en juridische procedures);
  • correspondentie met cliënten over zaak-gerelateerde onderwerpen;
  • correspondentie met buitenlandse agenten en kantoren, ten behoeve van het uitvoeren van de instructies van de cliënt (zoals het indienen van een octrooi in het buitenland); en
  • administratieve handelingen, zoals facturatie.

Relevante gegevens kunnen onder meer worden verstrekt aan en gepubliceerd in de registers van Octrooicentrum Nederland, het Europees Octrooibureau, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, het Benelux-bureau inzake de intellectuele eigendom en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Deze registers zijn openbaar toegankelijk.

Vriesendorp & Gaade zal echter geen gegevens verstrekken aan derden, voor zover dit niet in het belang van de cliënt is. Op verzoek van de betrokkene zal Vriesendorp & Gaade de betreffende persoonsgegevens die zij verwerkt kenbaar maken. Daarnaast, zal Vriesendorp & Gaade voor zover mogelijk meewerken met het verzoek van de betrokkene om de persoonsgegevens die Vriesendorp & Gaade verwerkt te verwijderen.