Unitary patent

Het Unitair octrooi komt eraan: tijd om te beslissen!

[UPDATE 22 FEBRUARI 2022:] De startdatum van het UPC is inmiddels bevestigd: 1 juni 2023. De 'Sunrise' periode start op 1 maart 2023.

Zoals het er nu naar uit ziet hebben we binnenkort (2023) een nieuw type Europees octrooi naast de bestaande Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten; het ‘Unitair octrooi’. Het Unitair octrooi is een Europees octrooi dat na verlening geldig is in een groot deel van de EU. U kunt kiezen voor de ‘bundel’, het Unitair octrooi of een combinatie daarvan.

De inwerkingtreding van het bijbehorende verdrag heeft ook gevolgen voor bestaande Europese octrooien. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de keuzemogelijkheden en gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw nieuwe en bestaande Europese octrooirechten.

Wij hebben de keuzemogelijkheden en gevolgen daarom overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Het verschil tussen het Unitair octrooi en de huidige ‘bundel’

Volgens de huidige regelgeving kan een Europees na verlening per lidstaat geldig gemaakt (gevalideerd) worden in een selectie van lidstaten van het Europees octrooiverdrag. Hiermee wordt een Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten gevormd. De ‘bundel’ beperkt zich niet alleen tot lidstaten van de Europese Unie. Zo kan het Europese octrooi geldig gemaakt worden in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, maar ook in Turkije en Marokko.

In de nabije toekomst zal het tevens mogelijk zijn om het Europees octrooi na verlening geldig te maken met unitaire werking, d.w.z. als Unitair octrooi. Het Unitair octrooi is na verlening geldig in alle EU lidstaten die op dat moment aangesloten zijn bij de ‘Unified Patent Court Agreement’ (UPCA). Het Unitair octrooi biedt daarmee een alternatief voor het individueel geldigmaken van het Europese octrooi in diezelfde EU lidstaten als onderdeel van de eerdere genoemde Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten. Met het Unitair octrooi kunt u octrooibescherming krijgen in een groot deel van de Europese Unie tegen lagere kosten.

Het inhoudelijke beoordelingstraject van de Europese octrooiaanvrage blijft ongewijzigd. Pas ná verlening kiest u voor het Unitair octrooi, één of meer landen uit de huidige ‘bundel’ of een combinatie daarvan.

Geschillen over geldigheid van en inbreuk op het Unitair octrooi worden behandeld door een centraal gerechtshof, het ‘Unified Patent Court’ (UPC), in plaats van nationaal per lidstaat zoals bij de huidige Europese ‘bundel’ nationale octrooirechten. Dit zou moeten leiden tot een meer uniforme rechtspraak.

Er kleven echter ook nadelen aan een Unitair octrooi. Zo heeft het Unitair octrooi geen werking in landen die niet binnen de Europese Unie vallen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Bovendien doen (nog) niet alle landen van de Europese Unie mee met het Unitair octrooi. Deze landen kunnen wél gekozen worden met de Europese ‘bundel’ nationale octrooirechten. Er is dus een groot verschil tussen de mogelijke landendekking van het Unitair octrooi en de landen die kunnen worden aangewezen bij de ‘bundel’.

Daarnaast is het Unitair octrooi niet flexibel als het gaat om het later reduceren van de landendekking, bijvoorbeeld in verband met de kosten, en kan het Unitair octrooi in één keer ongeldig worden verklaard door het centrale gerechtshof, terwijl dat voor de Europese ‘bundel’ nationale octrooirechten op dit moment nog per land beoordeeld wordt.

Tijdpad en belangrijke momenten

Doordat Oostenrijk op 18 januari 2022 als 13e lidstaat akkoord gaf voor het UPCA, is op 19 januari 2022 een voorbereidende periode gestart, de zogenaamde ‘Provisional Application Period’ (PAP). Deze periode duurt ten minste 8 maanden en in elk geval totdat Duitsland haar goedkeuring geeft en de startdatum van het centrale gerechtshof bepaald kan worden. [Update 22 februari 2023:] De ingangsdatum is inmiddels vastgesteld op 1 juni 2023.

3 maanden voorafgaand aan de startdatum vangt een zogenaamde ‘Sunrise’ periode aan. In deze periode dient u als houder van één of meer Europese octrooiaanvragen en/of Europese octrooien een aantal belangrijke beslissingen te nemen om uw belangen zo goed mogelijk veilig te stellen in de nieuwe situatie.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

De ‘Sunrise’ periode start [Update 22 februari 2022:] op 1 maart 2023. Vanaf dat moment kunt u de volgende keuzes maken:

  • Wat te doen met lopende Europese octrooiaanvragen; en
  • OPT-IN / OPT-OUT voor bestaande Europese octrooien.

Daarnaast zijn er ook nu al mogelijkheden om het verleningsproces van lopende Europese octrooiaanvragen te vertragen, in afwachting van de ‘Sunrise’ periode.

Voor de overwegingen bij deze keuzes verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide brochure over het Unitair octrooi.