EU Flags

Verenigd Koninkrijk trekt ratificatie Unitair Octrooi in terwijl Duitsland tweede poging doet

Nadat het Duitse constitutionele hof de ratificatie van het Verdrag voor het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) door Duitsland ongeldig verklaarde, bereidt de Duitse regering nu een tweede wetsvoorstel voor om alsnog voor het eind van het jaar het ratificatieproces te doorlopen. Ondertussen heeft het Verenigd Koninkrijk hun ratificatie van het EOG verdrag met onmiddellijke ingang ingetrokken, waarmee de poging van Duitsland weer op losse schroeven komt te staan.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk in maart van dit jaar had aangegeven dat het land niet langer zou deelnemen aan het Unitair octrooi na de Brexit, had het Verenigd Koninkrijk de ratificatie van het Unitair octrooi nog niet formeel ingetrokken. Daardoor zou het nog mogelijk zijn geweest dat het Verdrag inzake het EOG in werking zou treden, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds - althans formeel - onderdeel zou zijn van de verplichte lidstaten die het verdrag moesten ratificeren. Op 20 juli heeft het Verenigd Koninkrijk echter een parlementair bericht afgegeven dat het zijn ratificatie van het Verdrag inzake het EOG met onmiddellijke ingang intrekt.

Duitsland probeert ondertussen opnieuw het Verdrag inzake het EOG te ratificeren alsof er niets gebeurd is sinds de eerdere ratificatie van 2017. Het lijkt er echter op dat de recente intrekking van de ratificatie door het Verenigd Koninkrijk nu niet langer genegeerd kan worden.

Los van de situatie in het Verenigd Koninkrijk, heeft het Duitse ratificatieproces zelf ook enkele fundamentele problemen. Het Duitse constitutionele hof heeft de eerdere ratificatie ongeldig verklaard op de grond dat het niet met een twee-derde meerderheid was aangenomen door het Duitse parlement. Het hof heeft nog geen beslissing genomen over de grondwettelijke bezwaren die werden opgeworpen. Bovendien heeft het hof zelf ook gesuggereerd dat de bepaling in het Verdrag inzake het EOG dat EU-recht onvoorwaardelijk boven het nationale recht gaat, mogelijk strijdig is met de Duitse grondwet. Aangezien het erop lijkt dat de poging tot nieuwe ratificatie er alleen op gericht is om een twee-derde meerderheid in het parlement te krijgen, is het zeer waarschijnlijk dat de Duitse ratificatie uiteindelijk opnieuw zal sneuvelen, maar dan op meer inhoudelijke gronden.

De commissie die zich bezighoudt met de voorbereiding van het Unitair octrooi moet nog reageren op de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.