Nederland

Nederland zet belangrijke stap richting één octrooi voor Europese Unie

Nederland heeft op 14 september 2016 het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht - het EOG - geratificeerd (bekrachtigd) en is daarmee het elfde land van de benodigde dertien landen die het verdrag moeten ratificeren. Het EOG, ook wel bekend als het 'Unified Patent Court' (UPC), zal na de invoering van het Unitair octrooi oordelen over de geldigheid van en inbreuk op Unitaire octrooien.

Het wetsvoorstel voor ratificatie van het EOG werd eerder dit jaar al door de Tweede kamer, en op 28 juni jl. door de Eerste Kamer, goedgekeurd. Nederland heeft het besluit tot ratificatie nu ook daadwerkelijk kenbaar gemaakt aan de Europese commissie.

Eerder ratificeerden Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Portugal en Zweden het Verdrag ook al. Voordat het Verdrag in werking kan treden moeten 13 landen, waaronder de top 3 landen met de meeste van kracht zijnde Europese octrooien het Verdrag ratificeren. Deze landen zijn Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door de 'Brexit' van 24 juni 2016 is de ratificatie door Groot-Brittannië echter onzeker geworden.

Het verdrag is een essentieel onderdeel van het Unitair octrooisysteem. Nadat het Verdrag in werking treedt kan het eerste Europese octrooi met Unitair effectin de aangesloten lidstaten van de Europese Unie, het zogenaamde 'Unitaire octrooi' worden verleend.

Zie ons dossier over het Unitair octrooi voor meer informatie.