Nieuws geuren en smaken

Nieuwe mogelijkheden met gemoderniseerd Europees merkenrecht

Vanaf deze maand zijn enkele belangrijke bepalingen van de gemoderniseerde Europese merkenwetgeving in werking getreden die nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van het aanvragen van Uniemerken, zoals het registreren van klanken, smaken, geuren en bewegingen.

De hervorming van het Europees merkenrecht, welke van kracht is geworden in 2016 zoals eerder besproken in dit artikel, heeft als doel het merkenrecht in Europa effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. De wetgeving met betrekking tot Benelux merken dient binnen 3 jaar, d.w.z. voor 13 januari 2019, met deze nieuwe Europese wetgeving geharmoniseerd worden.

Met ingang van 1 oktober jl. zijn de volgende bepalingen in werking getreden:

Vereiste van grafische weergave vervalt

In de gewijzigde Merkenverordening is de vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komen te vervallen. Dit betekent dat het geen vereiste meer is om een grafische afbeelding mee te sturen bij het indienen van een aanvraag voor een merk. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar of ongeschreven teken zoals bijvoorbeeld een klank, een geur, een smaak of een beweging te registreren, mits het teken op precieze en duidelijke wijze omschreven kan worden en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd. Een klank of een beweging kan bijvoorbeeld worden ingediend als respectievelijk een Mp3 bestand of een Mp4 bestand.

Certificeringsmerken

Op EU-niveau is het certificeringsmerk een nieuw soort merk. Het certificeringsmerk garandeert dat producten waarop het merk is aangebracht aan bepaalde standaarden of kenmerken (norm) voldoen die beschreven zijn in een gebruiksreglement en gecontroleerd worden onder de verantwoordelijkheid van de houder van het certificeringsmerk, ongeacht de identiteit van de onderneming die de betreffende waren vervaardigt of diensten verleent en dus feitelijk het certificeringsmerk gebruikt. De merkhouder zelf mag het merk niet gebruiken.

Overige procedurele wijzigingen

Naast bovengenoemde bepalingen zijn er nog enkele procedurele wijzigingen waaronder beroep op voorrang, veranderingen wat betreft oppositie en doorhalingsprocedures, online onderbouwingen, talen en vertalingen, de communicatie met het bureau en dergelijke meer. De procedurele wijzigingen zijn in een overzicht opgenomen op de website van het EUIPO.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, aarzelt u dan niet om contact met één van onze merkengemachtigden op te nemen.